Sarmidah Fadir, S.Sos

Staf Sekretariat Pembantu Bendahara Pengeluaran

Profil

  • Nama : Sarmidah Fadir, S.Sos
  • NIP : 19761021 201101 2 002
  • Tempat / Tgl Lahir : Kendari, 21 October, 1976
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Staf Sekretariat Pembantu Bendahara Pengeluaran
Golongan                   : III/c
Masa Kerja                 : 8 Tahun 3 Bulan

Diklat/Pelatihan        :
1. Training Of Trainer(BPJS) Tahun 2018
Pendidikan Terakhir  : S.1 Ilmu Administrasi
Jenis Kelamin             : Perempuan