Muhammad Syafar

Staf Sekretariat Pembantu Bendahara Pengeluaran

Profil

  • Nama : Muhammad Syafar
  • NIP : 19861121 201408 1 001
  • Tempat / Tgl Lahir : Puuwatu, 21 November, 1986
  • Agama : Islam

Jabatan

  • Jabatan : Staf Sekretariat Pembantu Bendahara Pengeluaran
Golongan                   : II/b
Masa Kerja                 : 13 Tahun 9 Bulan

Diklat/Pelatihan        :
1. Diklat Praktek Pengujian Laboratorium untuk Parameter Uji Lingkungan
    Tahun 2017
Pendidikan Terakhir  : SMA
Jenis Kelamin             : Laki-laki