Ronald, S.IP, M.AP

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Profil

  • Nama : Ronald, S.IP, M.AP
  • NIP : 19860620 200604 1 004
  • Tempat / Tgl Lahir : Kendari, 20 June, 1986
  • Agama : Islam
  • Nama Pasangan : -

Jabatan

  • Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Gol                            : II/a
Masa Kerja                : 11 Tahun 3 Bulan
Diklat/Bimtek           : 
1. Pelatihan Costumer Service Excellent
Pendidikan Terakhir :  SMA
Jenis Kelamin           : Perempuan